M/V 엔터뉴스

TWICE(트와이스) “KNOCK KNOCK” M/V

TWICE(트와이스) “KNOCK KNOCK” M/V

작사 심은지, 이우민 `Collapsedone`, Mayu Wakisaka
작곡 이우민 `Collapsedone`, Mayu Wakisaka
편곡 이우민 `Collapsedone`

오디션진닷컴 2019 1월 공개오디션